PIROFILIT

Pirofilitni škriljac u ležištu Parsovići

HEMIJSKI SASTAV

Pirofilitski škriljac u ležištu Parsovići

Po svome hemijskom sastavu pirofilit je alumosilikat formule: Al2O34SiO2H2O Krajnji je član izomorfnog niza alumosilikata koji sadrži vezanu vodu.

Hidroksilne grupe OH vezane su za unutrašnji sloj troslojne kristalne rešetke što pirofilit čini slabo reaktivnim.

U vodi je netopiv i ne bubri. Tvrdoća po Mohsu je 1-1,5.

Ležšte pirofilitskog škriljca „Parsovići“ odlikuje ujednačen hemijski i minerološki sastav za UPS (bijeli) i LP (ljubičasti) pirofilit

HEMIJSKI SASTAV TIP – USP – S (CHEMICAL COMPOSITION TYP – USP – S)

SiO2 Silicijum dioksid (Silicon dioxide)  63 – 66%
Al2O3 Aluminijum oksid (Aluminium oxide) 18 – 23%
TiO2 Titan dioksid (Titanium dioxide) 0,1 – 0,2%
Fe2O3 Željezo (III) oksid (Iron (III) oxide) 1,0 – 2,0%
FeO Željezo (II) oksid (Iron (II) oxide) 0,1 – 0,3%
MnO Mangan (II) oksid (Manganese (II) oxide) 0,06 – 0,1%
MgO Magnezijum oksid (Magnesium oxide) 1,0 – 2,0%
CaO Kalcijum oksid (Calcium oxide) 4,0 – 6,0%
Na2O Natrijum oksid (Sodium oxide) 0,3 – 0,5%
K2O Kalijum oksid (Potassium oxide) 0,5 – 1,0%
P2O5 Fosfor pentoksid (Phosphorus pentoxide) 0,2 – 0,3%

MINEROLOŠKI SASTAV (MINERALOGICAL COMPOSITION)

• Pirofilit (pyrophillite) 44 – 52%
• Kaolinit (kaolinite) 18 – 22%
• Sericit (sericite) 6 – 12%
• Karbonati (carbonates) 10 – 12%
• sSobodni SiO2 (free SiO2) 12-18%
• Specifična težina g/cm3 (specific weight g/cm3) 2,6 – 2,8%
• pH 9 – 10

HEMIJSKI SASTAV TIP – LB (CHEMICAL COMPOSITION TYP – LB)

SiO2 Silicijum dioksid (Silicon dioxide) 63 – 66%
Al2O3 Aluminijum oksid (Aluminium oxide) 23%
TiO2 Titan dioksid (Titanium dioxide) 0,1%
Fe2O3 Željezo (III) oksid (Iron (III) oxide) 1,0%
FeO Željezo (II) oksid (Iron (II) oxide) 0,1%
MnO Mangan (II) oksid (Manganese (II) oxide) 0,06%
MgO Magnezijum oksid (Magnesium oxide) 1,0%
CaO Kalcijum oksid (Calcium oxide) 4,0%
Na2O Natrijum oksid (Sodium oxide) 0,3%
K2O Kalijum oksid (Potassium oxide) 0,5%
P2O5 Fosfor pentoksid (Phosphorus pentoxide) 0,2%

MINEROLOŠKI SASTAV (MINERALOGICAL COMPOSITION)

• Pirofilit (pyrophillite) 44 – 52%
• Kaolinit (kaolinite) 18 – 22%
• Sericit (sericite) 6 – 12%
• Karbonati (carbonates) 10 – 12%
• Slobodni SiO2 (free SiO2) 12-18%
• Specifična težina g/cm3 (specific weight g/cm3) 2,6 – 2,8%
• pH 9 – 10

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljena.

EnglishBosnia