O NAMA

AD HARBI

d.o.o.

AD HARBI d.o.o. Sarajevo je u procesu revitalizacije i pokretanja procesa eksploatacije i prerade pirofilitnog škriljca iz nalazišta Parsovići-Konjic, Bosna i Hercegovina.

Misija nosioca namjeravane investicije jeste početak eksploatacije rude pirofilita i uspostavljanje proizvodnih kapaciteta za preradu rude pirofilita suhim i mokrim postupkom, uz primjenu savremenih tehnologija.

Vizija nosioca namjeravane investicije jeste postati referentan proizvođač pirofilita (razne granulaže i različitog stepena prerade), koji zadovoljava potrebe kupaca u raznim industrijama na lokalnom, regionalnom i širem svjetskom tržištu.

Rezultati svih dosadašnjih istraživanja kojima raspolaže privredno društvo AD HARBI d.o.o. pokazali su da mineral pirofilit ima komparativnu prednost u odnosu na mnoge druge mineralne sirovine.

U toku su pripreme za uspostavljanje novih i savremenijih tehnologija i tehnoloških rješenja, kao i odabir opreme sa kojom bi uz novousvojene tehnologije i rješenja postigli najbolji rezultat u postupku proizvodnje.

Osnovna sirovina za proizvodnju mikroniziranog pirofilita je sirova ruda koju čini ljubičasti, sivi i bijeli pirofilitni škriljac.

Geološka istraživanja i rudarski radovi na lokaciji nalazišta, kao i tehnološka ispitivanja kvaliteta rude, pokazuju da se na užoj lokaciji nalaze velike zalihe kvalitetne rude, jedinstvene na prostoru Evrope, sa dokazanim ukupnim geološkim rezervama od 38,4 miliona tona.

Osnovna tehnička koncepcija u proizvodnji visokokvalitetnog pirofilita Al2 Si4O10 (OH)2 bazira se na iskopu i transportu rude, primarnog drobljenja, sušenja, grubog odvajanja jalovine, finog odvajanja, usitnjavanja-mikroniziranja i pakovanja u ambalažu.

EnglishBosnia